Huisregels Heavents B.V.

Om het verblijf voor alle bezoekers van door Heavents B.V. georganiseerde evenementen zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden voor bezoek aan en verblijf op deze

evenementen van Heavents tenminste de onderstaande huisregels. Bezoekers die zich niet aan deze huisregels en Algemene voorwaarden van Heavents (o.a. te raadplegen op de website van Heavents) houden, kan de toegang tot evenementen van Heavents worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.

 • Bezoekers van evenementen van Heavents dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Heavents kan haar bezoekers altijd (doen) vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • In het kader van de veiligheid kan Heavents haar bezoekers (doen) fouilleren, (hand)tassen doorzoeken en/of verzoeken een detectiepoort te passeren.
 • Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren op evenementen van Heavents is niet toegestaan.
 • Bezoekers van evenementen van Heavents betreden de evenementenlocatie op eigen risico. Heavents aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Heavents, van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen, deze zijn te verkrijgen bij de EHBO van de evenementenlocatie tijdens door Heavents georganiseerde evenementen.
 • Bezoekers van evenementen van Heavents dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende en/of anderszins aanstootgevende kleding is niet toegestaan.
 • Op door Heavents georganiseerde evenementen is het alleen toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen rookruimten op/in de betreffende evenementenlocatie.
 • Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag en/of pogingen daartoe worden door Heavents niet getolereerd. Indien de bezoeker tijdens zijn bezoek aan het evenement schade veroorzaakt, van welke aard ook, zal Heavents deze schade op de betreffende bezoeker (doen) verhalen. Bovendien zal Heavents aangifte kunnen doen van dergelijke gedragingen.
 • Zonder schriftelijk toestemming van Heavents is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te (doen) delen.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heavents is het bezoekers niet toegestaan beelden en/of geluidsopnamen (foto’s en filmpjes e.d.) van het verblijf tijdens door Heavents georganiseerde evenementen te (doen) maken en/of te openbaar te (doen) maken.
 • Op diverse plaatsen in/op en om de evenementenlocatie hangen tijdens door Heavents georganiseerde evenementen camera’s, waarmee beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt kunnen worden. Een ieder die deze evenementenlocatie/evenementen bezoekt stemt toe in het maken van deze beeld- en geluidsopnamen alsmede de openbaarmaking en reproductie daarvan. In het kader van openbare orde en veiligheid kunnen deze opnamen aan derden worden getoond.
 • Bij het betreden en verlaten van de evenementenlocatie/evenementen dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving.
 • Glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen.
 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van Heavents te allen tijde op te volgen.